طریقه انجام غسل جبیره ای

 


جبیره به سه دسته تقسیم می شود


لازم به یادآوری است که گاهی لازم است به جای غسل جبیره تیمم بدل از غسل داشته باشیم. همچنین باید بدانیم که با چه غسل هایی می توان نماز خواند و نیازی به گرفتن وضو نیست؛ یکی از این غسل ها غسل جنابت است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد شناخت انواع غسل های واجب و غسل های مستحب است. غسل حیض از جمله غسل های واجب برای زنان می باشد.

 


هر گاه یکی از اعضای وضو (صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها) زخم یا شکستگی است؛ اگر روی آن باز است یا اگر بسته است ولی برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن است یا اگر امکان برداشتن نیست به فرو بردن در آب و مانند آن می توان آب را از بالا به پائین به پوست رساند به شرطی که عضو یا جبیره نجس نباشد و یا اگر عضو یا جبیره نجس است می توان در هنگام وضو آن را آب کشید و آب را به پوست رساند و در هر چهار صورت آب هم ضرر ندارد ،باید آب را به پوست رساند و به طور معمول وضو گرفت.

 


1. اگر روی زخم یا شکستگی باز است و آب ریختن روی زخم یا شکستگی ضرر دارد، در این صورت اگر دست تر کشیدن ضرر ندارد باید دست تر بر آن بکشد و در فرض شکستگی تیمم هم بکند. ولی اگر که دست تر کشیدن ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، در این حالت باید اطراف زخم و شکستگی را به طوری که در وضو است از بالا به پائین بشوید و در فرض شکستگی تیمم هم بکند…

2. اگر روی زخم یا شکستگی بسته است ولی باز کردن و دست تر کشیدن ممکن است، در این حالت باید باز کند و روی آن دست تر بکشد و بعد دوباره روی جبیره را با دست تر مسح کند. ولی اگر باز کردن و دست تر کشیدن ممکن نیست، اگر آب برای زخم یا شکستگی ضرر دارد باید اطراف زخم یا شکستگی را بشوید و روی جبیره را مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی توان روی آن دست تر کشید، مثلاً دوایی است که به دست می چسبد، باید پارچه پاکی را طوری که جزء جبیره حساب شود بر آن ببندد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست با شستن اطراف آن وضو بگیرد ولی در هر دو وجه لازم نیست تیمم هم انجام دهد، گرچه موافق احتیاط است.

اگر آب برای زخم یا شکستگی ضرر ندارد ولی رساندن آب به روی آن ممکن نیست یا زخم نجس است و نمی توان آن را آب کشید، در این فرض باید مانند فرض قبلی عمل کند و تیمم هم بنماید.

1. زمانی که روی زخم یا شکستگی باز است:


     »»»در این صورت اگر کشیدن دست تر به عنوان مسح هم امکان ندارد باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند و اگر گذاشتن پارچه امکان ندارد باید وضوی بدون مسح بگیرد و در هر دو فرض (فرضی که گذاشتن پارچه ممکن است و فرضی که ممکن نیست) تیمم هم بکند.

تیمم جبیره مانند وضو جبیره است یعنی کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از اعضای تیمم، زخم یا شکستگی باشد باید به کیفیت وضوی جبیره، تیمم جبیره کند.

     »»»زمانی که جای بدون جبیره به مقدار واجب مسح وجود دارد؛ در این حالت باید همان جا را مسح کند.

     »»»زمانی که جای بدون جبیره به مقدار واجب مسح وجود ندارد؛ این حالت دو فرض دارد؛ اگر باز کردن آن امکان دارد باید باز کند و به طور معمول مسح کند. اما اگر باز کردن آن امکان ندارد باید روی همان جبیره را مسح کند.

 


در غسل جبیره به جای شستن محل زخم و شکستگی بر روی آن مسح می کنند.

غسل جبیره مانند وضوی جبیره است یعنی کسی که وظیفه او غسل است اگر در بعضی از اعضای غسل زخم یا شکستگی باشد باید به کیفیت وضوی جبیره غسل جبیره کند.

غسل جبیره‏اى مثل وضوى جبیره‏اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى‏.

به طور خلاصه در غسل جبیره ای آن قسمت هایی از بدن که باز است را طبق معمول غسل دهید و آب را به همه قسمت های محل غسل برسانید. وقتی به قسمتی که جبیره (یعنی پوششی که روی زخم و مثل آن است) رسیدید، روی همه قسمت های جبیره را با دست مرطوب مسح نمایید. همین کفایت می کند و غسل صحیح است.

لازم به یادآوری است که با غسل‌ جبیره‌ای‌ تمام‌ كارهایی‌ كه‌ با غسل‌ معمولی‌ انجام‌ می‌دهندمی‌توان‌ انجام‌ داد ودر احكام‌ فرقی‌ بین‌ جبیره‌ و غیر جبیره‌ نیست‌.

 


سوال: بیمارانى که زخم آنان باز است مانند زخمهاى شکمى که مرتباً ترشح به خارج مى کند چگونه غسل کنند و نماز بخوانند؟

پاسخ: اگر آب براى آنان ضرر ندارد حکم سالم رادارند و باید بطور معمول غسل کنند و اگر ضرر دارد باید اطراف زخمها را به قصد غسلبشویند و چنانچه کشیدن دست تر بر زخمها ضرر ندارد احتیاط آن است که دست تر بر آنهابکشند و بعد پارچه پاکى روى آنها بگذارند و دست تر روى پارچه هم بکشند و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى شود آب کشید. باید اطراف زخمها را بطورمعمول و به ترتیب اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف چپ را بشویند و بنابراحتیاط تیمم بدل از غسل هم بکنند.

سؤال: اگر بیمار به جهت خوف از ضرر غسل جبیره اى انجام دهد و پس از نماز معلوم شود خوف او بى مورد بوده تکلیف او چیست؟

پاسخ: اعاده لازم نیست ولى اگر اعاده کند بهتر است.

سوال: مدت طولانی است كه قسمتی از پایم را گچ گرفته‌ام (از سر انگشتان تا نیمی از ساق پا) در این مدت با همسرم رابطه داشته ام و لازم است غسل جنابت انجام دهم. چگونه پاك شوم؟ در صورتی كه در این زمان (زمانی كه این قسمت در گچ است) حیض شوم تكلیف چیست؟

پاسخ: وظیفه شما برای نماز، وضو و غسل جبیره ای می باشد، این که اگر گچ در قسمت چپ شما باشد، همان قسمت را به صورت جبیره انجام می دهید . اگر در سمت راست باشد، بعد از شستن سر و گردن و طرف راست، آن قسمت را به صورت جبیره انجام می دهید و بعد سمت چپ را غسل می دهید. جبیره به این صورت است که اگر گچ پاک است، دست تر روی خود گچ و اگر نجس است، به جای شستن پا روی پارچه ای که روی گچ قرار گرفته، مسح نمایید، یعنی به جای مسح پا در وضو روی پارچه را مسح نمایید و به جای شستن پا در غسل روی پارچه را مسح نمایید.

اگر این کار برای شما در غسل مقدور نیست، یا آب برای شما ضرر دارد به جای غسل جنابت تیمم بدل از غسل جنابت و به جای غسل حیض تیمم بدل از غسل حیض نمایید، بعد از رفع شدن مانع غسل جنابت و حیض را به جا آورید.

سوال: نیت غسل برای کسی که ناخن کاشته است چیست؟


پاسخ: در صورت کاشتن ناخن فرقی بین وضو و غسل عادی و وضو و غسل جبیره ای نیست مگر در نیت.

کسی که ناخن کاشته در صورتی که قابل برداشتن نباشد موقع غسل و وضو چنین نیت می کند: غسل جبیره ای می کنم قربتا الی الله. وضوی جبیره ای می گیرم قربتا الی الله.

 


سوال: حکم کاشت ناخن به منظور زیبایی چیست و در ضورت کاشتن ناخن چگونه می توان وضو گرفت یا غسل کرد؟

آیت الله بهجت:


۱- شخصى که اصلاً ناخن ندارد و مى خواهد ناخن مصنوعى بکارد، آن ناخن جزو بدن او نمى شود، چون رشد و نموّ ندارد و از اوّل این کاشتن جایز نیست، چون اضطرار ندارد.

۲- در وضو و غسل اشکال پیدا مى شود و در داخل وقت نماز، ضایع نمودن امر واجب محسوب مى شود و قبل از وقت نماز هم خلاف احتیاط است؛ ولى اگر این کار را کرد و هنگام وضو یا غسل امکان بیرون آوردنِ آن نبود، باید در مسح و غسل عمل به جبیره کند.

آیت الله خامنه ای:


۱- کاشت ناخن فى نفسه اشکال ندارد و با فرض صدق زینت، باید از نامحرم پوشانده شود.

۲- در صورت کاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع ـ ولو با صرف هزینه ممکن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امکان برطرف‌کردن آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این کار (کاشت ناخن) کند و وضو و غسل‌هاى بعدى را باید به ‌صورت جبیره انجام دهد (یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتى که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌های بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود.

آیت الله سیستانی:


غسل و وضو با چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل و پاک کرد و قصد آرایش، مجوّز چنان کاری نمی شود.

آیت الله صافی گلپایگانی:


کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبیره انجام شود و احتیاطاً تیمّم هم کند.

آیت الله مکارم شیرازی:


کاشت ناخن مانع رسیدن آب به عضو می شود و وضو و غسل با آن باطل است.

الف‌) چنين‌ كسي‌ بايد وضوي‌ جبيره‌اي‌ بگيرد. جبيره‌ به‌ آن‌ چيزي‌ كه‌روي‌ زخم‌ يا شكستگي‌ را با آن‌ مي‌بندند، مي‌گويند. و طريقه‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌بعد از نيت‌ صورت‌ و جاهايي‌ كه‌ سالم‌ است‌ به‌ طور معمولي‌ وضو مي‌دهند ومي‌شويند و آن‌ قسمتي‌ كه‌ شكسته‌ يا زخم‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ روي‌ آن‌ گچ‌ پاك‌است‌ به‌ نيت‌ وضو دست‌تر را از بالا به‌ پايين‌ روي‌ آن‌ مي‌كشند و اگر روي‌ آن‌نجس‌ است‌ يك‌ پارچه‌ پاكي‌ روي‌ آن‌ مي‌كشند و دست‌تر را روي‌ پارچه‌مي‌كشند البته‌ اگر شكستگي‌ يا زخم‌ روي‌ همه‌ اعضاي‌ وضو باشد بايد تيمم‌نمايد و اگر خودش‌ نمي‌تواند تيمم‌ كند نايب‌ بگيرد تا او را تيمم‌ بدهد.ب‌) غسل‌ هم‌ مثل‌ وضو است‌ و تنها فرقش‌ اين‌ است‌ كه‌ بايد به‌ همه‌ بدن‌آب‌ را برساند.ج‌) با غسل‌ جبيره‌اي‌ تمام‌ كارهايي‌ كه‌ با غسل‌ معمولي‌ انجام‌ مي‌دهندمي‌توان‌ انجام‌ داد ودر احكام‌ فرقي‌ بين‌ جبيره‌ و غير جبيره‌ نيست‌.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی


در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی


آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان


مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

 


مطالب داغ


مشاوره خانواده و سبک زندگی:


دلسردی از همسر و زندگی را چگونه از بین ببریم


اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟

احتلام زیاد در خواب


چرا برخی دختران مجرد می مانند


باورهای مثبت ازدواج


تفاوت روابط اجتماعی دختران و پسران و حدود آن


آزمايش ازدواج


عدم رضایت زن برای طلاق


مطالب تصادفی احکام:


شرط تعلق سود و ضرر به نسبت سرمايه


آیا خواندن معنی و ترجمه قرآن کافی است


حکم قرائت قاریی که صدایش را ترجیع می دهد و می لرزاند

انجام برخی از کارها در بین طواف و از بین رفتن موالات

شرایط جنس و عوض آن در معامله


آيا عرق جنب نجس است


نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر نماز


مقدار کشیدن دست بر پیشانی و پشت دست در تیمم


توصیه برای مطالعه شما:


آیا مراسم عزادارى از دوران صفویه رواج یافته است

استمنا در خواب و راه ترک آن


مبطلات روزه طبق نظر آيت الله خامنه اي


بهترین معیار و ملاک شناخت حق از باطل چیست؟


دعاهای قرآنی با معنی


آیت الله بهجت درباره فتنه 88 و آخرالزمان پیش‌بینی‌هایی کرده بود

نماز توسل به حضرت زهرا (س)


تقدیر قاتل و مقتول


  


| فارسی | العربیة | اردو | English |


| تمامی حقوق شرعاً و قانوناً برای تیم هدانا محفوظ می باشد و نقل مطالب با ذكر منبع سبب امتنان است. © کپی رایت – هدانا HADANA.IR |

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

عزاداری خامس آل عبا (ع) از مهمترین شعائر دینی، و رمز بقاء تشیع است، و باید هر چه باشکوه تر برگزار گردد. شکی نیست کسانی که قمه میزنند بخاطر احساسات مذهبی و عشق به امام حسین (ع) است ولی باید توجه داشت این کار در حال حاضر خسارات بسیاری بر ما وارد کرده و دشمنان بوسیله آن سعی دارند شیعه را در جهان، منفور کنند. بنابراین در این زمان لازم است از این کار خودداری نمایند. بطور کلی، آسیب رساندن به بدن و آنچه سبب وهن مذهبباشد جایز نیست، خواه از طریق قمه زنی باشد یا زنجیرهای تیغ دار. بجای این کار، خون خود را به مراکز اهداء خون دهند و ما برای همه آنها دعا می کنیم.

عزادارى خامس آل عبا(علیه السلام) از مهم ترین شعائر دینى، و رمز بقاء تشیّع است، و باید هر چه باشکوه تر برگزار شود امّا لازم است از تمام کارهایى که آسیب به بدن مى رساند، یا موجب وهن مذهبمى گردد، جدّاً اجتناب شود.


%PDF-1.5 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/XObject>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 841.92 595.32] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj > stream xY~]C>)(/`îwFJQ0SSURf(/O_׿eW|7 ᷟr /?}q蠸PUw?B^vgU^/RM~4yv1^?S#}


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird verarbeitet…


Wird geladen…


Wird verarbeitet…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird verarbeitet…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


غسل یکی از اعمال مهم در احکام اسلامی است. در احکام از دو نوع غسل واجب و مستحب صحبت می شود. غسل واجب مانند غسل جنابت و غسل مستحب مانند غسل جمعه. در این ویدئوکلیپ طرز صحیح غسل آموزش داده می شود.این ویدئوکلیپ در مرکز اسلامی امام علی (ع) در استکهلم تهیه شده است.

Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird geladen…


Wird verarbeitet…


Playlists werden geladen…


10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *